W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu

Siedziba:    ul. E.Sczanieckiej  1, 64-300 Nowy Tomyśl


Telefon:      + 48 (61) 4423436


e-mail:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor:    Magdalena Kędzia-Kluj


Regon:       000717005


NIP:           7881825795

 adres ezd: PPPNT/SkrytkaESP

GODZINY PRACY PORADNI

1.Poradnia jest czynna pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
2. Sekretariat Poradni jest czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek  od godz. 7:00 do godz. 15:00
Wtorek  od godz. 7:00 do godz. 17:00
Środa  od godz. 7:00 do godz. 15:00
Czwartek  od godz. 7:00 do godz. 15:00
Piątek  od godz. 7:00 do godz. 15:00

3.Specjaliści planują zadania i realizują je na terenie Poradni, szkoły, przedszkola lub placówki w godzinach od 8:00 do 18:00.
4.Istnieje ustawowy obowiązek realizacji godzin dostępności specjalistów. Oznacza to, że rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń może bez wcześniejszego umawiania spotkać się z danym specjalistą.  
Poniżej przedstawiamy harmonogram dostępności specjalistów.

 

       
     

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dzień tygodnia

Godzina

Klarczyk Lucyna

pedagog

czwartek

12:00-13:00

Kozańska Anna

pedagog

poniedziałek

16:00-17:00

Rąbalska Wanda

psycholog

czwartek

10:30-11:30

Stachowiak Anna

 

pedagog

 

środa

 

14.00-15.00

Woźniak-Sarnowska Martyna

 

logopeda

 

wtorek

 

8.00-9.00

Magdalena Cymerman

psycholog

czwartek

11:00-12:00

Karolina Borowiak

psycholog

wtorek

11.00-12.00

Danuta Heinrich

psycholog

czwartek

12.00-13.00

Małgorzata Hołod-Głuszek

pedagog

środa

11.00-12.00

Agnieszka Mandziak

psycholog

środa

11.00-12.00

Małgorzata Włódarczyk

pedagog

środa

11.00-12.00

Alina Ławniczak

psycholog

środa

12.00-13.00

Danuta Heinrich

psycholog

drugi i czwarty wtorek miesiąca

7.30-8.30


 

Uwagi.

Poradnia jest placówką  oświatową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lesznie

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego  2013r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz.199 )

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Nowotomyski. Poradnia podlega nadzorowi pedagogicznemu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Rejonem działania Poradni objęte są gminy: Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń, Kuślin, Miedzichowo

 

Organami Poradni są:

 - dyrektor Poradni

- Rada Pedagogiczna, którą tworzą pracownicy pedagogiczni Poradni.

 

Poradnia funkconuje przez cały rok jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w porozumieniu z organem prowadzącym. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku.

Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, oraz roczny plan pracy Poradni.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Poradni ustalony zostaje harmonogram pracy. Dyrektor przedkłada Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania propozycje przydziału pracownikom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

 1. Organami Poradni są:
 • Dyrektor Poradni
 • Rada Pedagogiczna

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
1. Jest dyrektorem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.
2. Zatrudnia i zwalnia pracowników.
3. Dyrektor przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Poradni, nagradza pracowników niepedagogicznych.
4. Wnioskuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników.
5. Kieruje bieżącą działalnością merytoryczną i organizacją Poradni.
6. Dyrektor reprezentuję Poradnię na zewnątrz.
7. Do zadań Dyrektora należy sprawowanie nadzoru merytorycznego w stosunku do pracowników pedagogicznych. 
8. Dyrektor: realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, zawiesza uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem i przekazuje je do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący Poradnię. 
9. Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym.
10. Powołuje i odwołuje Kierownika filii Poradni.
11. Dokonuje oceny pracy pracowników, nadaje stopnie awansu nauczyciela kontraktowego.
12. Organizuje obsługę administracyjną Poradni.
13. Wykonuje inne zadania określone w przepisach szczegółowych:
a) ustala przydział czynności pracowników Poradni,
b) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
c) przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
d) zapewnia na terenie Poradni całościowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) w wykonywaniu zadań podejmuje inne decyzje wynikające z przepisów szczegółowych, uchwał Rady Pedagogicznej oraz innych sytuacji.

Rada Pedagogiczna.
1. Uchwala Statut Poradni oraz jego nowelizacje.
2. Uchwala Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Poradni.
3. Może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie z funkcji dyrektora.
4. Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy Poradni, plan doskonalenia zawodowego, plan nadzoru pedagogicznego.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Poradni,
b) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, dodatków motywacyjnych odznaczeń i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom merytorycznym prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

 

COM_CONTENT_READ_MOREOświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREProgramy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREFinanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu dziecka do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Nowym Tomyślu w poszczególnych sprawach.
 1. Indywidualne nauczanie

  • zaświadczenie lekarskie na podstawie druku PPP - pobierz

  • dowody leczenia,

  • wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania - pobierz

  • aktualna opinia od nauczyciela,

  • jeżeli sprawa dotyczy ucznia szkoły średniej prowadzącej kształcenie w zawodzie - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 2. Kształcenie specjalne

  • wniosek o przyznanie kształcenia specjalnego na podstawie druku PPP-pobierz

  • opinia od nauczyciela,

  • aktualne wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (w sytuacji jeżeli diagnoza była przeprowadzona poza PPP Nowy Tomyśl)

 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

  • zaświadczenie lekarskie opisujące aktualny stan dziecka,

  • dowody leczenia.

  • wniosek o przyznanie wczesnego wspomagania - pobierz

  • opinia nauczyciela prowadzącego w sytuacji uczęszczania przez dziecko do placówki oświatowej.

 4. Opinia preferencyjna

  • zaświadczenie lekarskie opisujące aktualny stan dziecka,

  • opinia od nauczyciela,

  • aktualne wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (w sytuacji jeżeli diagnoza była przeprowadzona poza PPP Nowy Tomyśl)

  • wniosek o wydanie opinii preferencyjnej na podstawie druku PPP

 5. Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania psychologiczno-pedagogiczne, badanie zawodowe i konsultację logopedyczną

  • wniosek o przebadanie dziecka na podstawie druku PPP - pobierz

  • na badanie należy stawić się z:

   • aktualną opinią od nauczyciela,

   • zeszytami.  

. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Zgłoszenie do Poradni 

Wniosek na Zespół Orzekający

Zaświadczenie lekarskie na Zespół Orzekający - indywidualne nauczanie

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdą Państwo wyjątki z tych przepisow oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Naszej Instytucji.

 

Wymagane dokumenty przy zgłaszaniu dziecka do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Nowym Tomyślu w poszczególnych sprawach.
 1. Indywidualne nauczanie

  • zaświadczenie lekarskie na podstawie druku PPP ,

  • dowody leczenia,

  • wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania,

  • aktualna opinia od nauczyciela,

  • jeżeli sprawa dotyczy ucznia szkoły średniej prowadzącej kształcenie w zawodzie - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.
 2. Kształcenie specjalne

  • wniosek o przyznanie kształcenia specjalnego na podstawie druku PPP,

  • opinia od nauczyciela,

  • aktualne wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (w sytuacji jeżeli diagnoza była przeprowadzona poza PPP Nowy Tomyśl)

 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

  • zaświadczenie lekarskie opisujące aktualny stan dziecka,

  • dowody leczenia.

  • wniosek o przyznanie wczesnego wspomagania,

  • opinia nauczyciela prowadzącego w sytuacji uczęszczania przez dziecko do placówki oświatowej.

 4. Opinia preferencyjna

  • zaświadczenie lekarskie opisujące aktualny stan dziecka,

  • opinia od nauczyciela,

  • aktualne wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (w sytuacji jeżeli diagnoza była przeprowadzona poza PPP Nowy Tomyśl)

  • wniosek o wydanie opinii preferencyjnej na podstawie druku PPP

 5. Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na badania psychologiczno-pedagogiczne, badanie zawodowe i konsultację logopedyczną

  • wniosek o przebadanie dziecka na podstawie druku PPP,

  • na badanie należy stawić się z:

   • aktualną opinią od nauczyciela,

   • zeszytami.  

 

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

www.bip.gov.pl

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP