Władze i kompetencje

  1. Organami Poradni są:
  • Dyrektor Poradni
  • Rada Pedagogiczna

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:
1. Jest dyrektorem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.
2. Zatrudnia i zwalnia pracowników.
3. Dyrektor przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Poradni, nagradza pracowników niepedagogicznych.
4. Wnioskuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników.
5. Kieruje bieżącą działalnością merytoryczną i organizacją Poradni.
6. Dyrektor reprezentuję Poradnię na zewnątrz.
7. Do zadań Dyrektora należy sprawowanie nadzoru merytorycznego w stosunku do pracowników pedagogicznych. 
8. Dyrektor: realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, zawiesza uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z prawem i przekazuje je do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący Poradnię. 
9. Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym.
10. Powołuje i odwołuje Kierownika filii Poradni.
11. Dokonuje oceny pracy pracowników, nadaje stopnie awansu nauczyciela kontraktowego.
12. Organizuje obsługę administracyjną Poradni.
13. Wykonuje inne zadania określone w przepisach szczegółowych:
a) ustala przydział czynności pracowników Poradni,
b) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,
c) przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego,
d) zapewnia na terenie Poradni całościowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) w wykonywaniu zadań podejmuje inne decyzje wynikające z przepisów szczegółowych, uchwał Rady Pedagogicznej oraz innych sytuacji.

Rada Pedagogiczna.
1. Uchwala Statut Poradni oraz jego nowelizacje.
2. Uchwala Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Poradni.
3. Może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Poradnię o odwołanie z funkcji dyrektora.
4. Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy Poradni, plan doskonalenia zawodowego, plan nadzoru pedagogicznego.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Poradni,
b) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom nagród, dodatków motywacyjnych odznaczeń i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom merytorycznym prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.