Rejestry akt i archiwa

Poradnia prowadzi i przechowuje następująca dokumentację:

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu,
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia numer PESEL , a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń , zawierający numer nadany przez Poradnie przy zgłoszeniu, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania
 • dokumentację badań
 • dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni
 • roczny plan pracy
 • koncepcję pracy Poradni na 5 lat
 • roczny plan nadzoru pedagogicznego
 • dzienniki zajęć specjalistycznych – indywidualnych i grupowych
 • protokolarz zebrań Rady Pedagogicznej
 • protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • lokalna baza danych Systemu Informacji Oświatowej
 • inna dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • Informacja o lokalizacji rejestrów, ewidencji i archiwum: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Tomyślu, ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.