OGŁOSZENIE

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela logopedy.

 1. Nazwa i adres placówki:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Emilii Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl.

 1. Wymagania niezbędne na stanowisko nauczyciela logopedy:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • ukończyła studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 • ukończyła studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne
  w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 • stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy.

 1. Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej,

 • posiadane cechy osobowości: ,

 • samodzielność i kreatywność,

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office).

 1. Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie diagnozy logopedycznej dzieci i młodzieży,

 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
  w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • szczegółowy zakres obowiązków określi zakres czynności.

 1. Warunki zatrudnienia:

 • praca w wymiarze 1,0 etatu,

 • pensum 20 godzin.

 1. Wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych:

 • powyżej 2%.

 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych,

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy do celów rekrutacji.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 do dnia 28 stycznia 2022r. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:
Nabór na stanowisko logopedy.

Aplikacje, które wpłyną do Poradni po 28 stycznia 2022r. lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został uwtorzony. czwartek, 30 grudzień 2021 13:13 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 21:40 Super User